Art 1 Nazwa i Siedziba

 1. Tworzy się Studenckie Koło Naukowe Techniki Cyfrowej, zwane dalej Kołem Naukowym.
 2. Siedzibą Koła Naukowego, jest Instutyt Elektrotechniki Teoretycznej i Automatyki Politechniki Krakowskiej.
 3. Koło działa pod patronatem Instutytu Elektrotechniki Teoretycznej i Automatyki.
 4. Opiekunem Koła Naukowego jest pracownik naukowy Instutytu Elektrotechniki Teoretycznej i Automatyki.

Art 2 – Cele Koła i sposoby ich realizacji

 1. Celem Koła jest:
  • Stwarzanie form i warunków sprzyjających pracy naukowej studentów, wymiany myśli i poglądów, oraz przygotowaniu nowych kadr pracowników naukowych.
  • Popularyzacja wiedzy z zakresu techniki cyfrowej.
  • Promowanie swej Uczelni.
  • Pomoc w zorganizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu.
  • Rozwijanie umiejętnoci organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła
 2. Koło realizuje swoje cele poprzez:
  • Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie techniki cyfrowej.
  • Prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej.
  • Przygotowywanie Sesji Naukowych.
  • Organizację spotkań, wykładów, referatów, oraz seminariów naukowych.
  • Organizację obozów naukowych.
  • Rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalnoć gospodarczą.
  • Organizacja warszatów naukowych.

Art 3 – Członkowie Koła

 1. Członkiem Koła, może zostać każdy student Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, po wpisaniu na listę członków przez Władze Koła.
 2. Student może zostać wpisany na listę członków:
  • Na własną, uzasadnioną prośbę, przez dowolnego członka Władz Koła, przy braku uzasadnionego sprzeciwu ze strony Władz Koła.
  • W dowolnych innych przypadkach, na wniosek jednego z członków Władz Koła, w drodze głosowania Władz Koła (do przyjęcia członka, potrzebne jest co najmniej dwie trzecie głosów, przy pełnym składzie koła).
 3. Student może być usunięty z Koła, w następujących sytuacjach:
  • Na własną prośbę na podstawie decyzji Władz Koła.
  • W przypadku powtarzających się nieuzasadnionych nieobecności na spotkaniach i zgromadzeniach.
  • Automatycznie, po ukończeniu studiów.
  • Na podstawie uzasadnionego wniosku członków koła, po uzyskaniu zwykłej większości głosów na zgromadzeniu Władz Koła.
  • Automatycznie, w przypadku istotnego naruszenia regulaminu koła.
 4. Członkowie koła mają obowiązek:
  • Dbać o dobre imię i dobro Koła.
  • Stosować się do postanowień niniejszego statutu i Władz Koła.
  • Brać czynny udział w życiu Koła.

Art 4 – Honorowi członkowie Koła

 1. Tytuł członka honorowego jest zaszczytnym uhonorowaniem pracy w ramach Koła.
 2. Członkiem honorowym Koła może zostać osoba, która była wpisana na listę członków koła i wystąpiła z niego na własną prośbę, lub automatycznie w związku z ukończeniem studiów.
 3. Tytuł członka honorowego Koła zostaje nadany osobie na wniosek opiekuna naukowego, lub Władz Koła, zatwierdzonego zwykłą większością głosów, przy pełnej frekwencji.
 4. Honorowi członkowie koła:
  • Mogą brać udział w pracach Koła.
  • Służą swoim doświadczeniem i radą podczas prac Koła.
  • Zasługują na odpowiednie dla nich poszanowanie.

Art 5 – Władze Koła

 1. Władze Koła, zwane dalej Władzami, składają się z członków Koła, wybranych zgodnie z art 6 statutu.
 2. Kadencja Władz Koła trwa jeden rok. Kończy się z upływem tygodnia od chwili wyboru nowych Władz Koła. Do tego też czasu dotychczasowe Władze Koła pełnia swoje obowiązki.
 3. Władze wybierane są przez ogół członków koła w tajnych wyborach.
 4. Obowiązki Władz Koła:
  • Wprowadzanie zmian na liście członków.
  • Proponowanie kandydatów na członków honorowych Koła.
  • Organizowanie wyborów do Władz Koła.
  • Kontrola i koordynacja działań mających na celu nawiązanie lub kontynuowanie współpracy z wszystkimi podmiotami nie stanowiącymi integralnej części Koła.
  • Koordynacja i kontrola działań w ramach statutowej działalności Koła.
  • Opracowywanie i zatwierdzanie semestralnego planu działalności.
  • Ścisła kontrola wykorzystania majątku Koła ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowych.
  • Informowanie członków Koła podczas spotkań o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z Kołem.
  • Prowadzenie spisu dochodów i wydatków Koła i udostępnianie jego kopii na życzenie każdego członka Koła.
  • Ogłaszanie planu spotkań Koła.
 5. Dowolna część Władz może być odwołana na podstawie wniosku co najmniej 20% członków koła, przegłosowanego przez dwie trzecie członków koła, przy minimalnej frekwencji 75%.

Art 6 – Zmiany Statutu

 1. Zmiana statutu uchwalana jest podczas spotkania członków Koła większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej 75% liczby członków Koła, na uzasadniony wniosek władz Koła, ogłoszony na poprzedzającym spotkaniu.

Art 7 – Finansowanie Działalności Koła

 1. Koło prowadzi swoją działalność bazująć na następujących żródłach finansowania:
  • Darowizny na rzecz koła.
  • Środki przekazywane przez Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.
  • Inne środki.

Art 8 – Sekcje Koła Naukowego

 1. W ramach koła, realizacją poszczególnych projektów zajmują się wyspecjalizowane sekcje.
 2. W ramach koła, powołane do życia są następujące sekcje:
  • Technika mikroprocesorowa
  • Procesory sygnałowe
  • Analogowe i cyforwe układy programowalne
 3. Przewodniczący poszczególnych sekcji wchodzą w skład Władz Koła.

Art 9 – Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez Członków oraz zatwierdzenia go przez odpowiednie władze uczelni.
 2. Pierwszym opiekunem naukowym koła jest Dr inż. Wojciech Mysiński
 3. Pierwsza kadencja Władz Koła upływa 15.10.2005.